Human Train - Approaching the Wallace Bridge

Human Train - Approaching the Wallace Bridge

The Human Train approaches the Wallace Ave. pedestrian bridge.